Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

DE STEK BV
Augustijnenstraat 45,9999 – 2800 Mechelen
info@de-stek.com
+32 15 655 652
BE0705 920 270


DE STEK
Onze-Lieve-Vrouwestraat 25
2800 Mechelen


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van DE STEK, een BV met maatschappelijke zetel te Augustijnenstraat 45,9999 - 2800 Mechelen, BTW BE0705.920.270, RPR Mechelen, (hierna genoemd 'DE STEK') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DE STEK moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DE STEK aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DE STEK niet. DE STEK is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DE STEK is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DE STEK. DE STEK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt DE STEK hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop 'processing' te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. Indien er onduidelijkheden of problemen zijn met het order, wordt de Klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht via de opgegeven contactgegevens. De gegevens van de klant worden verwerkt door DE STEK. Van zodra het order verwerkt is, ontvangt de klant de melding via mail of telefoon wanneer de levering het best kan plaatsen. Leveringstermijn is 3 tot 6 dagen.

Er is de mogelijkheid om de bestelling te komen afhalen in de winkel. De termijn waarbinnen afhaling kan plaatsvinden bedraagt 48h (bestellen voor 16u woensdag, is afhaling vanaf vrijdag 12u).

Levering aan huis is eveneens een mogelijkheid, waarbij we verschillende levergebieden hanteren op basis waarvan de leveringskost wordt bepaald. Concreet betekent dit:

Levering in Mechelen en randgemeenten:

Mechelen (2800), Hofstade (1981), Walem (2800), Heffen (2801), Hombeek (2811), Leest (2811), Muizen (2812), Bonheiden (2820), Rijmenam (2820), Sint Katelijne Waver (2860).

Levering in deze gemeenten is gratis vanaf € 50,00. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager ligt dan € 50,00, dan wordt een forfaitair bedrag van € 5,00 aangerekend. Artikelen worden geleverd door DE STEK, ongeacht de grootte of hoeveelheid.
Brievenbuspakketten (boek of geschenkverpakking gifts) zullen opgestuurd worden per post, kosten voor levering hiervan bedragen € 3,50 (gratis bij bestelling vanaf € 50,00). 

Levering in de rest van België

Levering in België met uitzondering van bovengenoemde gemeenten (Mechelen en randgemeenten).

 • Bestelling van planten, accessoires & gifts (geschenkverpakking)

Levering in deze gemeenten is op basis van het gewicht van het pakket, waarbij we verschillende tarieven hanteren. Artikelen worden geleverd door BPOST, ongeacht de grootte of hoeveelheid.

 • Brievenbus pakket € 3,50 (o.a. cadeaubonnen & boek)
 • Pakket tot 20kg    € 7,50
 • Pakket 20 – 30kg € 12,50
 • Pakket > 30kg      € 15,50
 • Bestelling van bloemen & boeketten

Voor levering van bloemen buiten zone Mechelen (zie postcodes hierboven) werken we samen met Fleurop. Binnen deze organisatie, van zorgvuldig geselecteerde bloemenzaken, zal een lokale bloemist worden geselecteerd om de bloemen vers te leveren volgens de voorwaarden voorzien in onze webshop. Ze werken hierbij met dezelfde kwaliteitsnormen en volgens de opgegeven bestelling. Zo kunnen we de versheid van bloemen 100% garanderen, doorheen heel België & Nederland. De kostprijs voor levering van bloemen bedraagt € 10,00. 

Levering in Nederland

Levering in Nederland.

 • Bestelling van planten, accessoires & gifts (geschenkverpakking)

Levering in Nederland is op basis van het gewicht van het pakket, waarbij we verschillende tarieven hanteren.  Artikelen worden geleverd door POSTNL & DPD, ongeacht de grootte of hoeveelheid.

 • Brievenbus pakket    € 7,25 (o.a. cadeaubonnen & boek)
 • Pakket tot 20kg         € 9,50
 • Pakket 20 – 30kg      € 12,50
 • Pakket > 30kg           € 19,00
 • Bestelling van bloemen & boeketten

Voor levering van bloemen in Nederland werken we samen met Fleurop. Binnen deze organisatie, van zorgvuldig geselecteerde bloemenzaken, zal een lokale bloemist worden geselecteerd om de bloemen vers te leveren volgens de voorwaarden voorzien in onze webshop. Ze werken hierbij met dezelfde kwaliteitsnormen en volgens de opgegeven bestelling. Zo kunnen we de versheid van bloemen 100% garanderen, doorheen heel België & Nederland. De kostprijs voor levering van bloemen bedraagt € 10,00. 

DE STEK doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen (beperking van essentieel transport door coronamaatregelen).

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan DE STEK. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door DE STEK was geboden.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DE STEK. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DE STEK te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om het geleverde product binnen een termijn van 14 dagen nadat het product is ontvangen, zonder opgave van reden te retourneren op de door de verkoper aangegeven wijze, mits het product onbeschadigd is en zich (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking bevindt. De verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper. Het is de koper niet toegestaan ​​het product in te ruilen voor een ander product. Als de koper een ander product wil kopen, moet hij / zij een nieuwe bestelling plaatsen op de website.
Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn of zich niet meer in de originele staat bevinden, is terugzenden niet meer mogelijk.

In het geval bedoeld in het vorige lid, zal de Verkoper de Aankoopprijs zo snel mogelijk terugbetalen, in elk geval binnen 14 dagen nadat de Verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen.

 

Artikel 7: Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of een niet-levering die het gevolg is van omstandigheden die de verkoper verhinderen om zijn verplichtingen na te komen, en die niet aan de verkoper kunnen worden toegeschreven omdat ze niet kunnen worden de schuld van de verkoper, en kan niet worden beschouwd als voor rekening van de verkoper in overeenstemming met de wet, een rechtshandeling of in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen, zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, dreiging van oorlog, burgeroorlog, oproer , een door de regering aangekondigde dag van nationale rouw, stakingen, vervoersproblemen, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving of het faillissement van door de verkoper ingeschakelde derden, een verzuim van de leveranciers van de verkoper om levering van goederen of een tekortkoming van de leveranciers van de verkoper om goederen tijdig te leveren, onderbrekingen in de levering van goederen die door derden, inclusief water en elektriciteit, en o ernstige onderbrekingen in de bedrijfsvoering van de Verkoper of derden die het bedrijf aangaat.

Indien Verkoper als gevolg van een overmacht situatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt of nalaat dit tijdig te doen, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of – indien naleving binnen een redelijke termijn een redelijke termijn is niet mogelijk – om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Verkoper gehouden is de Koper enige schadevergoeding in dat verband te betalen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met DE STEK en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan DE STEK.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant DE STEK zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van DE STEK is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473 742 111, via e-mail op info@de-stek.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DE STEK beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt DE STEK zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. DE STEK acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

DE STEK is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met DE STEK via info@de-stek.com.

DE STEK respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc.) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, factuuradres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DE STEK, Onze-Lieve-Vrouwestraat 25, 2800 Mechelen, info@de-stek.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DE STEK, info@de-stek.com.


Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Dit telkens enkel en alleen in functie van uw bestelling of de levering ervan.

Met uitzondering van deze vaste partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle bevragingen van persoonsgegevens

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan via info@de-stek.com.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door DE STEK om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DE STEK. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten die DE STEK afsluit is enkel het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.